Skip to main content

Veľmi prehľadný, komplexný a aktuálny prehľad internetových zdrojov k štúdiu antiky ako takej je na stránke Americkej akadémie v Ríme. Medzi odkazmi sa dajú nájsť mnohé, ktoré sa týkajú neskorej antiky. Okrem iného aj epigrafické, numizmatické, papyrologické, archeologické, umelecké a samozrejme historické zdroje.

Monumenta Germaniae Historica je digitálnym projektom Mníchovskej bavorskej knižnice. Je nenahraditeľným zdrojom početných latinských prameňov z neskorej antiky a raného stredoveku.

Internet Ancient History Sourcebook je stále rozrastajúcou sa stránkou s plnotextovými zdrojmi a mnohými užitočnými linkami k jednotlivým témam a historickým obdobiam. Neskorá antika má na tejto stránke osobitné miesto.

Documenta Catholica Omnia patrí medzi najlepšie internetové zdroje, využiteľné pre seriózny výskum antiky a cirkevných dejín. Obsahuje plnotextové diela antických autorov, oficiálnych cirkevných dokumentov, indexy autorov, tém a období. Nepostrádateľná stránka pre študentov histórie, teológie, filozofie a ďalších.

Projekt State University of New York venovaný umeniu  obsahuje aj sekciu o Neskoroantickom umení. Stránka prehľadne v stručnosti opisuje základné črty neskoroantického umenia.

The Roman Numismatic Gallery je virtuálnym múzeom s obrázkami skenovaných mincí z Rímskej ríše. je dobre a prehľadne organizovaná. O minciach Neskorej antiky sa dá prehľadne informovať na stránke

University of South Carolina je hostiteľom Spoločnosti pre Neskorú antiku (Society for Late Antiquity), ktorá spravuje špecializovanú stránku s mnohými užitočnými informáciami o aktivitách výskumu Neskorej antiky. Sú tu publikované Noviny, konferencie, linky, vedecké ústavy, diskusné skupiny a všetko, čo súvisí s výskumom tohto historického obdobia.

Český web ponúka zoznam latinskej a gréckej literatúry antiky a stredoveku, dostupnej na internete. Veľmi užitočný sprievodca internetom.

Skvelou pomôckou pri štúdiu epigrafických pamiatok je projekt univerzity v Heidelbergu zvaný Epigraphische Datenbank Heidelberg.  V elektronickej podobe sú spracované veľké časti  známych databáz nápisov.

K štúdiu podunajského limitu Rímskeho impéria je výbornou pomôckou nemecká stránka Bernda Liermanna, ktorá komplexne spracúva antické dejiny. Je bohatá na fotografický materiál, ktorým autor dokumentuje mnohé archeologické lokality.

Sprievodca svetom Neskorej antiky na internete je ORB Online Encyclopedia. Nájdeme na nej vizuálnu exkurziu neskoroantickým svetom, sprievodcu bibliografickými zdrojmi, časové priamky a dôležité odkazy na iné zdroje.

Stránka Livius je autorským projektom holandského historika menom Jona Lendering. Stránku kontinuálne buduje od r. 1996 až dodnes.  Obsahuje množstvo článkov z antického Stredomoria.  Pre neskorú antiku sú zaujímavé zoznamy neskoroantických cisárov aj s portrétmi a biografickými údajmi.